HELP REACH OUR GOAL

฿25,000,000

  RAISED SO FAR

  ฿0

  เป็นเวลา 50 ปี แล้ว...ที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของพวกเราได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายผลิตบัณฑิตที่พร้อมด้วยความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม รวมถึงสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของประเทศไทยให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน การที่ภาควิชาฯ มีชื่อเสียงประสบความสำเร็จทั้งทางด้านวิชาการ และงานวิจัยและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วได้นั้น มาจากการร่วมมือร่วมใจ จากคณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน และศิษย์เก่าทุกๆคน ด้วยดีตลอดมา

  ในวาระ...ครบรอบ 50 ปี ภาควิชาฯ ได้จัดให้มีการระดมทุนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาพัฒนาอาคาร สถานที่ของภาควิชาฯ ที่มีการใช้งานยาวนานมากกว่า 20 ปี ให้มีความทันสมัย อีกทั้งจะนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคต ซึ่งงบประมาณจากการสนับสนุนของท่านไม่ว่าจะมากหรือน้อยถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง นอกจากได้ร่วมทำคุณประโยชน์แล้ว ท่านยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เป็นจำนวน 2 เท่าด้วย

  ในโอกาสอันดี "50 ปี วทอ." ในปี 2557 นี้ ภาควิชาฯ ขอส่งความปรารถนาดีแก่ทุกท่าน และขอเชิญชวนทุทกท่านร่วมฉลองวาระพิเศษของพวกเรา โดยการสนับสนุนกองทุนรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ให้เป็นกำลังของอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศสืบไป...
  อ.เนื้อทอง วนานุวัธ ร่วมบริจาคสมทบ 50 ปี วทอ. จำนวนเงิน 100,000 บาท โดยมี ผศ.ดร. วรรณี จิรภาคย์กุล หัวหน้าภาควิชา เป็นผู้รับมอบเงิน เมื่อวันที่ 26 กัน
  ขอเชิญศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งความภาคภูมิใจของชาว วทอ. "50 years of pride" . ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมเอเชีย ก
  งานสัมมนาวิชาการ 50 ปี วทอ. 30-31 กรกฏาคม 2557 ภาควิชาฯ ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมงานสัมมนา คณาจารย์ วิทยากรรับเชิญ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนับสนุน
  ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 50 ปี วทอ. ได้จากเวบไซต์คณะอุตสาหกรรมเกษตร www.agro.ku.ac.th โดยคลิ๊กเลือกที่ข่าวอบรม/
  ภาควิชา วทอ. ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าอุตสาหกรรมเกษตร ที่ร่วมจัดงาน "โบว์ลิงการกุศล วทอ. 50 ปี" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม 2557 รายได้หลังหักค่าใช้จ่า
  งานสัมมนาวิชาการ 50 ปี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์50th FST: Emerging Food Science & Technology Insights 30-31 กรกฎาค
  สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.ทนง ภัครัชพันธุ์ อดีตคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และศิษย์เก่า วทอ. ถึงความประทับใจที่มีต่อภาควิชา วทอ. และความภูมิใจของท่านเนื่องในโอก
  ตราสัญลักษณ์ 50 ปี วทอ. - เลข 5 และ 0 สื่อถึง 50 ปี แห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของภาควิชา - ตราสัญลักษณ์ประกอบไปด้วย 2 สี คือ
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556 ภาควิชาฯ ได้จัดประชุมเปิดตัวโครงการ 50 ปี ภาควิชาฯ วทอ. โดยมีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานประชุมในครั้งนี้